Dofinansowanie “Mój Prąd”

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

ZAŁOŻENIA PROGRAMU “MÓJ PRĄD”

 • Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Budżet programu: 1 miliard złotych
 • Kto może się ubiegać: osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.
 • Forma: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, nie więcej niż 5 tysięcy zł na jedno przedsięwzięcie.
 • Termin pierwszego naboru: od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.
 • Kolejny nabór od 13.01.2020 roku.
 • Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym, czyli ważne będzie uzyskanie jak największej ilości punktów.
 • Dofinansowanie dotyczy instalacji o mocy od 2kW do 10kW.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTNIA

 1. Czy można zgłosić instalację, która została zakupiona przed 30 sierpnia 2019r?
  Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru wniosków, przy czym zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci.Natomiast okres “kwalifikowalności” kosztów może mieścić się w dniach od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).
 2. Kiedy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie
  Po zakończeniu projektu, czyli po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci (po wymianie licznika przez OSD na tzw. “dwukierunkowy”). Proszę pamiętać, że jednym z dokumentów załączanych do wniosku jest zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii, które to zaświadczenie jest opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.
 3. Czy są jakieś wymagania co do faktury za instalację?
  Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej musi być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu Mój Prąd”.
  Uwaga! Należy również dołączyć dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie.
 4. Czy mogę uzyskać dofinansowanie do rozbudowy instalacji PV?NIE, dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
 5. Jaką moc może mieć instalacja?
  Dofinansowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych; jako zainstalowaną moc instalacji rozumiemy moc modułów PV.
 6. Czy równolegle mogę skorzystać z innego programu dofinansowania?
  NIE, dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.
 7. Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
  TAK, w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego “Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
 8. Czy mogę złożyć wniosek w wersji elektronicznej?
  Od 21 października 2019 r. wniosek w programie “Mój prąd” można złożyć przez internet.
  Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowod.
  Należy również przygotować elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku.Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.
  Dokładne wskazówki znajdują się na stronie: https://mojprad.gov.pl
  Nadal wnioski można składać “tradycyjnie” w formie papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””. Formularz wniosku, dostępny jest w na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad.
 9. Do kiedy mogę złożyć wniosek?
  Nabór terminowy, w którym oceniane przedsięwzięcia porównywane są między sobą poprzez utworzenie listy projektów, trwa do 20.12.2019 roku.    Kolejny nabór od 13.01.2020 roku.
 10. Czy mój wniosek może być odrzucony?
  TAK, Ocena wniosku na podstawie kryteriów ma postać „0-1” tzn. „nie spełnia – spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca może złożyć wniosek ponownie.
  Przypominamy, że jednym z kryteriów jest wykonanie instalacji na bazie urządzeń, które są nie starsze niż 24 miesiące.
 11. Czy mój wniosek będzie oceniany?
  TAK, istnieją tzw. ‘ kryteria jakościowe punktowe’, którą jest EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA. Oznacza to ocenę nakładów inwestycyjnych na 1 kW mocy zainstalowanej (czyli mocy modułów PV). Zasady oceny wynikają zatem z ceny instalacji brutto:
  / cena > 7 000,00 PLN/kWpeak = 1 pkt;
  / cena ≥ 6 500,00 PLN/kWpeak = 2 pkt;
  / cena ≥ 6 000,00 PLN/kWpeak = 3 pkt;
  / cena < 6 000,00 PLN/kWpeak = 4 pkt.
 12. Czy mogę odsprzedać instalację, na która otrzymałem/am dofinansowanie?
  TAK, ale po upływie trzech lat. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

Informacje oraz wnioski do programu Mój Prąd znajdują się na dedykowanej stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/